extension by liu zhenggang

Liu Zhenggang

Extension, 1988