Liu Huaishan, Zhang Junde and Liu Dawei (Chinese)

松荫对弈 by liu huaishan, zhang junde and liu dawei

Liu Huaishan, Zhang Junde and Liu Dawei

松荫对弈, 2003