Liu Haisu, Dong Shouping and Xu Linlu (Chinese)

three friends by liu haisu, dong shouping and xu linlu

Liu Haisu, Dong Shouping and Xu Linlu

Three friends, 1978