Liu Haisu and Huang Zhou (Chinese)

松柏高士 (pine and figures) by liu haisu and huang zhou

Liu Haisu and Huang Zhou

松柏高士 (Pine and figures), 1984