Liu Guanglian (Chinese, active circa )

篆书团扇 by liu guanglian

Liu Guanglian

篆书团扇