campain by lin shu and zhang xhiham

Lin Shu and Zhang Xhiham

Campain, 1921