Lin Shouyi (Taiwanese, 2011)

joking by lin shouyi

Lin Shouyi

Joking, 1965