Lim Kim Hai (Malaysian, )

harmony by lim kim hai

Lim Kim Hai

Harmony, 1993