Liang Zhaotang (Chinese, born )

鸭 镜片 设色纸本 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

鸭 镜片 设色纸本

凤凰花 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

凤凰花

金猴寿桃 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

金猴寿桃

大地鸽声 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

大地鸽声

鸽语 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

鸽语, 1992

老子哲思图 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

老子哲思图, 2012

村边 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

村边, 1995

鸽语醉春 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

鸽语醉春, 2007

鸽语竹音 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

鸽语竹音, 1995

鸽语 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

鸽语

鸽语 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

鸽语, 1992

鸽音木棉灿 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

鸽音木棉灿

秋喧夕阳 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

秋喧夕阳

长空舞丹龙 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

长空舞丹龙

山河鸽音 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

山河鸽音

夏日朗朗 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

夏日朗朗

人物 by liang zhaotang

Liang Zhaotang

人物