Liang Shixiong, Liang Ji and Li Guohua (Chinese)

三友图 by liang shixiong, liang ji and li guohua

Liang Shixiong, Liang Ji and Li Guohua

三友图