Liang Qixin (Chinese, 1758)

行书 by liang qixin

Liang Qixin

行书