Liang Qi (Chinese, 1996)

葫芦公鸡 by liang qi

Liang Qi

葫芦公鸡

鹰 by liang qi

Liang Qi

书法 by liang qi

Liang Qi

书法

书法 by liang qi

Liang Qi

书法

墨梅 by liang qi

Liang Qi

墨梅, 1981

竹石图 by liang qi

Liang Qi

竹石图

花鸟 by liang qi

Liang Qi

花鸟, 1989

花鸟 by liang qi

Liang Qi

花鸟

鹰 by liang qi

Liang Qi

禽憩图 by liang qi

Liang Qi

禽憩图

英风千秋 by liang qi

Liang Qi

英风千秋

枇杷八哥 by liang qi

Liang Qi

枇杷八哥

松鹰 by liang qi

Liang Qi

松鹰

松鹰 by liang qi

Liang Qi

松鹰

竹雀图 by liang qi

Liang Qi

竹雀图

花鸟 by liang qi

Liang Qi

花鸟, 1979

书法 by liang qi

Liang Qi

书法