Liang Changsheng (born )

合欢图 by liang changsheng

Liang Changsheng

合欢图, 1998

说话 (talking) by liang changsheng

Liang Changsheng

说话 (Talking)

paradise by liang changsheng

Liang Changsheng

Paradise, 2007

flying by liang changsheng

Liang Changsheng

Flying, 2000–2003