Lian Jianxing (Taiwanese, born )

desert by lian jianxing

Lian Jianxing

Desert, 2002