Li Xiongcai (Chinese, 2001)

红棉颂 册页 (十二开) 设色纸本 (album of 12) by li xiongcai, liu haisu, shang chengzuo, and guan shanyue

Li Xiongcai, Liu Haisu, Shang Chengzuo, and Guan Shanyue

红棉颂 册页 (十二开) 设色纸本 (album of 12)

green landscape by li xiongcai

Li Xiongcai

Green landscape

雪山行 镜片 设色纸本 by guan shanyue and li xiongcai

Guan Shanyue and Li Xiongcai

雪山行 镜片 设色纸本

scroll painting of landscape by li xiongcai

Attributed to Li Xiongcai

Scroll painting of landscape