Li Kuchan and Xiao Longshi (Chinese)

兰花巴哥 by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

兰花巴哥, 1972

幽香 (orchid) by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

幽香 (Orchid), 1965

兰竹图 by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

兰竹图

声香 by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

声香

兰石图 (orchid and stone) by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

兰石图 (Orchid and stone)

兰草八哥 (mynah bird and orchid) by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

兰草八哥 (Mynah bird and orchid)

兰石图 by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

兰石图

兰竹 by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

兰竹

兰草 by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

兰草

兰竹图 by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

兰竹图

双清图 (bamboo and stone) by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

双清图 (Bamboo and stone)

orchid and stone painting by li kuchan and xiao longshi

Li Kuchan and Xiao Longshi

Orchid and stone painting