Li Hongzhang and Xu Xiang (Chinese)

calligraphy and painting by li hongzhang and xu xiang

Li Hongzhang and Xu Xiang

Calligraphy and painting, 1891