harlem by leo goldstein

Leo Goldstein

Harlem, 1950