山水 by lei jingbo

Lei Jingbo

山水

华山苍龙岭 by lei jingbo

Lei Jingbo

华山苍龙岭

墨荷图 by lei jingbo

Lei Jingbo

墨荷图

极目青山 by lei jingbo

Lei Jingbo

极目青山

untitled by lei jingbo

Lei Jingbo

Untitled, 1979

untitled by lei jingbo

Lei Jingbo

Untitled, 1994

untitled by lei jingbo

Lei Jingbo

Untitled

untitled by lei jingbo

Lei Jingbo

Untitled, 1984

untitled by wu qingxia, zhou lianxia and lei jingbo

Wu Qingxia, Zhou Lianxia and Lei Jingbo

Untitled, 1988