Lei Guiyuan (Chinese, 1989)

游鱼 by lei guiyuan

Lei Guiyuan

游鱼, 1973

金鱼 by lei guiyuan

Lei Guiyuan

金鱼, 1975