Kumagai Shomei (Japanese)

japanese rose by kumagai shomei

Kumagai Shomei

Japanese rose, 1975

soba field by kumagai shomei

Kumagai Shomei

Soba field, 1973–1974

a vase by kumagai shomei

Kumagai Shomei

A vase, 1928