netsuke by shugetsu and koma kansai hara

Shugetsu and Koma Kansai Hara

Netsuke

a bamboo inro by koma kansai

Koma Kansai

A bamboo Inro