Kobo Abe (Japanese, 1993)

self-portrait by kobo abe

Kobo Abe

Self-portrait