pond by klara kristalova

Klara Kristalova

Pond, 2007

Phillips New York