Kiyoshi Saito (Japanese, 1997)

katsura, kyoto by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Katsura, Kyoto, 1955

suspicious by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Suspicious, 1973

affection by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Affection, 1975

deep winter in aizu by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Deep Winter in Aizu

woman by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Woman

maniwa by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Maniwa

white porcelain by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

White Porcelain, 1957

buddhist nara by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Buddhist Nara, 1955

winter in nikko by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Winter in Nikko, 1969

winter in aizu by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Winter in Aizu, 1990

may in aizu (4) by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

May in Aizu (4), 1989

autumn in kyoto by kiyoshi saito

Kiyoshi Saito

Autumn in Kyoto, 1969