figures by khalil ibrahim

Khalil Ibrahim

Figures

kaleidoscope by khalil ibrahim

Khalil Ibrahim

Kaleidoscope, 1998