harbor by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Harbor

nude by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Nude

nude by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Nude, 1954

man waiting by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Man Waiting

woman by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Woman

woman in black hat by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Woman in black hat

woman by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Woman

nude by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Nude, 1951

duck by ken yoshioka

Ken Yoshioka

Duck