Kemel Batanay (Turkish, 1981)

levha by kemel batanay

Kemel Batanay

Levha, 1959

levha by kemel batanay

Kemel Batanay

Levha, 1971

besmele by kemel batanay

Kemel Batanay

Besmele, 1969