trap by keitoku toizumi

Keitoku Toizumi

Trap, 2008

kakashi (spring) by keitoku toizumi

Keitoku Toizumi

Kakashi (Spring), 2010

phantom (summer) by keitoku toizumi

Keitoku Toizumi

Phantom (Summer), 2010

kanidouraku by keitoku toizumi

Keitoku Toizumi

Kanidouraku, 2010

trap by keitoku toizumi

Keitoku Toizumi

Trap, 2008

shell by keitoku toizumi

Keitoku Toizumi

Shell, 2008