work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1966

Artesegno Auctions

Est. 19,000–19,000 EUR

work by kazuo shiraga

Kazuo Shiraga

Work, 1990

Artesegno Auctions

Est. 20,000–20,000 EUR