Katharine Cameron (British, 1965)

love locked out by katharine cameron

Katharine Cameron

Love locked out

Bonhams Oxford

zinnias by katharine cameron

Katharine Cameron

Zinnias

McTear's Auctioneers

wild roses by katharine cameron

Katharine Cameron

Wild roses

Bonhams Edinburgh