ohne titel by katharina grosse

Katharina Grosse

Ohne Titel, 1996

Lempertz