reiseuhr by karl hiess

Karl Hiess

Reiseuhr

Dorotheum