Karl Godeg (German, 1982)

o.t. by karl godeg

Karl Godeg

O.T., 1964

ohne titel by karl godeg

Karl Godeg

Ohne Titel, 1959

komposition by karl godeg

Karl Godeg

Komposition, 1964

komposition by karl godeg

Karl Godeg

Komposition, 1964

zauberfisch by karl godeg

Karl Godeg

Zauberfisch, 1956