Karl Gabriel Adelsköld (Swedish, 1914)

hamnmotiv by karl gabriel adelsköld

Karl Gabriel Adelsköld

HAMNMOTIV, 1881