Karin Szekessy (German, )

venus by karin szekessy

Karin Szekessy

Venus, 1970

Auctionata