bird and cactus by karim abu shakra

Karim Abu Shakra

Bird and Cactus, 2012

flowers by karim abu shakra

Karim Abu Shakra

Flowers

sheep by karim abu shakra

Karim Abu Shakra

Sheep

cacti by karim abu shakra

Karim Abu Shakra

Cacti