Kano Tanyu and Kogan Kogetsu

figure with umbrella by kano tanyu and kogan kogetsu

Kano Tanyu and Kogan Kogetsu

Figure with Umbrella

Ise Art Co. Ltd.