rabbit by junji kawashima

Junji Kawashima

Rabbit

red sea bream by junji kawashima

Junji Kawashima

Red sea bream

green rhinoceros by junji kawashima

Junji Kawashima

Green rhinoceros

owl by junji kawashima

Junji Kawashima

Owl, 1994

toucan by junji kawashima

Junji Kawashima

Toucan, 1994

white bear by junji kawashima

Junji Kawashima

White bear

horse by junji kawashima

Junji Kawashima

Horse, 1994

elephant by junji kawashima

Junji Kawashima

Elephant, 1994

buffalo by junji kawashima

Junji Kawashima

Buffalo, 1992

cheetah by junji kawashima

Junji Kawashima

Cheetah, 1993

giraffe by junji kawashima

Junji Kawashima

Giraffe, 1992

japanese parrot fish by junji kawashima

Junji Kawashima

Japanese parrot fish

rhinoceros by junji kawashima

Junji Kawashima

Rhinoceros

rabbit by junji kawashima

Junji Kawashima

Rabbit

chicken by junji kawashima

Junji Kawashima

Chicken

elephant by junji kawashima

Junji Kawashima

Elephant, 1991

dog-japanese wotan by junji kawashima

Junji Kawashima

Dog-Japanese Wotan, 1989

dog by junji kawashima

Junji Kawashima

Dog, 1986

sheep by junji kawashima

Junji Kawashima

Sheep

pink crocodile by junji kawashima

Junji Kawashima

Pink Crocodile, 1995

blue beard by junji kawashima

Junji Kawashima

Blue Beard

bream by junji kawashima

Junji Kawashima

Bream