chloe weave by jules olitski

Jules Olitski

Chloe Weave, 1991

sacred and fair by jules olitski

Jules Olitski

Sacred and Fair, 1984

wand by jules olitski

Jules Olitski

Wand, 1965

emma amour by jules olitski

Jules Olitski

Emma amour, 1964

her walk by jules olitski

Jules Olitski

Her Walk, 1971

madonna sign by jules olitski

Jules Olitski

Madonna sign, 1985

but suddenly-4 by jules olitski

Jules Olitski

But Suddenly-4, 1982

broom vision-2 by jules olitski

Jules Olitski

Broom Vision-2, 1980

broken angels by jules olitski

Jules Olitski

Broken angels, 1988

late twilight by jules olitski

Jules Olitski

Late twilight, 1996

other flesh 12 by jules olitski

Jules Olitski

Other Flesh 12, 1972

madonna sign by jules olitski

Jules Olitski

Madonna Sign, 1985

salome dream by jules olitski

Jules Olitski

Salome Dream, 1984

expanse by jules olitski

Jules Olitski

Expanse, 1988

yellow looshe by jules olitski

Jules Olitski

Yellow Looshe, 1968

code watcher by jules olitski

Jules Olitski

Code watcher, 1990