no. 7 by jules olitski

Jules Olitski

No. 7, 1968

FreedmanArt