Joseph Bokshai (Ukrainian, 1975)

пейзаж by joseph bokshai

Joseph Bokshai

Пейзаж, 1954

autumn landscape by joseph bokshai

Joseph Bokshai

Autumn Landscape

sparkling river by joseph bokshai

Joseph Bokshai

Sparkling river, 1955

landscape by joseph bokshai

Joseph Bokshai

Landscape, 1959

early spring in karpaty by joseph bokshai

Joseph Bokshai

Early spring in Karpaty