Joseph Bokshai (Ukrainian, 1975)

пейзаж by joseph bokshai

Joseph Bokshai

Пейзаж, 1954

Arsani