Jolanta Anton (Polish, born )

south by jolanta anton

Jolanta Anton

South, 2001

concentration by jolanta anton

Jolanta Anton

Concentration, 2002

west by jolanta anton

Jolanta Anton

West, 2001

calming down by jolanta anton

Jolanta Anton

Calming down, 2003

energetic by jolanta anton

Jolanta Anton

Energetic, 2003