John Flaxman (British, 1826)

reclining nymph by john flaxman

Circle of John Flaxman

Reclining nymph, 1775–1799

le rêve d'ossian by john flaxman

John Flaxman

Le rêve d'Ossian

prometheus chained by john flaxman

John Flaxman

Prometheus chained