Johann Lienhard Rachel (Swiss, active circa )

bildnis eines jungen mannes by johann lienhard rachel

Johann Lienhard Rachel

Bildnis eines jungen Mannes, 1681