porch by joel myerovitz

Joel Myerovitz

Porch, 1977

Eldred's

the bay by joel myerovitz

Joel Myerovitz

The bay, 1977

Eldred's