Jin Shoushi and Xu Hua (Chinese)

horse (recto/verso) by jin shoushi and xu hua

Jin Shoushi and Xu Hua

Horse (recto/verso), 1906