menlon-shaped teapot by jiang zhenxiang

Jiang Zhenxiang

Menlon-shaped teapot