Jiang Zhaohe and Xiao Qiong (Chinese)

盼春来 (wishing for spring) by jiang zhaohe and xiao qiong

Jiang Zhaohe and Xiao Qiong

盼春来 (Wishing for spring), 1973

和平鸽 by jiang zhaohe and xiao qiong

Jiang Zhaohe and Xiao Qiong

和平鸽, 1979