竹石梅雀 by jiang yu

Jiang Yu

竹石梅雀

花卉走兽 by jiang yu

Jiang Yu

花卉走兽

荷塘鸳鸯 by jiang yu

Jiang Yu

荷塘鸳鸯

花卉 by jiang yu

Jiang Yu

花卉

crane by jiang yu

Jiang Yu

Crane, 1836

cock and eagle by jiang yu

Jiang Yu

Cock and eagle

double beauty by jiang yu

Jiang Yu

Double beauty